List of Tamil Softwares


கணித் தமிழ் முயற்சிகளின் தொகுப்பு. சிலவை நிரலாக இருக்கலாம், தரவிறக்கும் கருவியாக இருக்கலாம் அல்லது இணையச் செயலியாகவும் இருக்கலாம்.
Name Tool Type Developer
Name Tool Type Developer